کمترین: 
2894
بیشترین: 
2909
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2896
زمان: 
5/31 21:20
قیمت ریال قطر امروز 31 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 31 مرداد 1397 , 2896 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 10:20","price":2900},{"date":"1397/05/31 11:00","price":2903},{"date":"1397/05/31 11:20","price":2904},{"date":"1397/05/31 11:30","price":2905},{"date":"1397/05/31 11:50","price":2903},{"date":"1397/05/31 12:00","price":2906},{"date":"1397/05/31 12:10","price":2905},{"date":"1397/05/31 12:20","price":2903},{"date":"1397/05/31 12:30","price":2905},{"date":"1397/05/31 12:50","price":2904},{"date":"1397/05/31 13:00","price":2903},{"date":"1397/05/31 13:10","price":2904},{"date":"1397/05/31 13:30","price":2903},{"date":"1397/05/31 13:50","price":2907},{"date":"1397/05/31 14:00","price":2904},{"date":"1397/05/31 14:30","price":2905},{"date":"1397/05/31 14:50","price":2904},{"date":"1397/05/31 15:30","price":2906},{"date":"1397/05/31 15:50","price":2905},{"date":"1397/05/31 16:00","price":2899},{"date":"1397/05/31 16:10","price":2898},{"date":"1397/05/31 16:20","price":2899},{"date":"1397/05/31 16:50","price":2900},{"date":"1397/05/31 17:00","price":2898},{"date":"1397/05/31 17:20","price":2894},{"date":"1397/05/31 17:30","price":2898},{"date":"1397/05/31 17:50","price":2897},{"date":"1397/05/31 18:00","price":2902},{"date":"1397/05/31 18:10","price":2903},{"date":"1397/05/31 18:20","price":2907},{"date":"1397/05/31 18:30","price":2909},{"date":"1397/05/31 19:00","price":2903},{"date":"1397/05/31 19:10","price":2904},{"date":"1397/05/31 19:20","price":2902},{"date":"1397/05/31 19:30","price":2896},{"date":"1397/05/31 19:50","price":2899},{"date":"1397/05/31 20:00","price":2898},{"date":"1397/05/31 20:10","price":2899},{"date":"1397/05/31 20:20","price":2898},{"date":"1397/05/31 20:30","price":2897},{"date":"1397/05/31 20:50","price":2896},{"date":"1397/05/31 21:00","price":2897},{"date":"1397/05/31 21:20","price":2896}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398