کمترین: 
2812
بیشترین: 
2829
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2812
زمان: 
5/31 21:10
قیمت ریال عربستان امروز 31 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 31 مرداد 1397 , 2812 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 10:20","price":2819},{"date":"1397/05/31 10:30","price":2818},{"date":"1397/05/31 10:50","price":2820},{"date":"1397/05/31 11:00","price":2821},{"date":"1397/05/31 11:10","price":2822},{"date":"1397/05/31 11:20","price":2823},{"date":"1397/05/31 11:50","price":2821},{"date":"1397/05/31 12:00","price":2823},{"date":"1397/05/31 12:10","price":2822},{"date":"1397/05/31 12:20","price":2819},{"date":"1397/05/31 12:30","price":2823},{"date":"1397/05/31 12:50","price":2821},{"date":"1397/05/31 13:30","price":2829},{"date":"1397/05/31 13:50","price":2823},{"date":"1397/05/31 14:00","price":2821},{"date":"1397/05/31 14:20","price":2823},{"date":"1397/05/31 14:50","price":2822},{"date":"1397/05/31 15:20","price":2824},{"date":"1397/05/31 15:30","price":2823},{"date":"1397/05/31 16:00","price":2817},{"date":"1397/05/31 16:10","price":2816},{"date":"1397/05/31 16:20","price":2817},{"date":"1397/05/31 16:30","price":2814},{"date":"1397/05/31 16:50","price":2817},{"date":"1397/05/31 17:20","price":2813},{"date":"1397/05/31 17:30","price":2814},{"date":"1397/05/31 17:50","price":2816},{"date":"1397/05/31 18:00","price":2819},{"date":"1397/05/31 18:10","price":2821},{"date":"1397/05/31 18:20","price":2823},{"date":"1397/05/31 18:30","price":2825},{"date":"1397/05/31 18:50","price":2827},{"date":"1397/05/31 19:00","price":2821},{"date":"1397/05/31 19:20","price":2818},{"date":"1397/05/31 19:30","price":2814},{"date":"1397/05/31 19:50","price":2816},{"date":"1397/05/31 20:00","price":2815},{"date":"1397/05/31 20:50","price":2813},{"date":"1397/05/31 21:10","price":2812}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398