کمترین: 
7064
بیشترین: 
7096
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7064
زمان: 
5/31 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 31 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 31 مرداد 1397 , 7064 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 10:20","price":7081},{"date":"1397/05/31 10:50","price":7082},{"date":"1397/05/31 11:00","price":7085},{"date":"1397/05/31 11:10","price":7082},{"date":"1397/05/31 11:20","price":7081},{"date":"1397/05/31 12:00","price":7085},{"date":"1397/05/31 12:10","price":7079},{"date":"1397/05/31 12:20","price":7076},{"date":"1397/05/31 12:50","price":7073},{"date":"1397/05/31 13:00","price":7069},{"date":"1397/05/31 13:10","price":7071},{"date":"1397/05/31 13:20","price":7070},{"date":"1397/05/31 13:30","price":7089},{"date":"1397/05/31 13:50","price":7080},{"date":"1397/05/31 14:00","price":7081},{"date":"1397/05/31 14:20","price":7085},{"date":"1397/05/31 14:30","price":7082},{"date":"1397/05/31 14:50","price":7085},{"date":"1397/05/31 15:10","price":7087},{"date":"1397/05/31 15:20","price":7089},{"date":"1397/05/31 15:30","price":7088},{"date":"1397/05/31 15:50","price":7087},{"date":"1397/05/31 16:00","price":7084},{"date":"1397/05/31 16:10","price":7079},{"date":"1397/05/31 16:20","price":7082},{"date":"1397/05/31 16:30","price":7079},{"date":"1397/05/31 16:50","price":7081},{"date":"1397/05/31 17:00","price":7080},{"date":"1397/05/31 17:20","price":7077},{"date":"1397/05/31 17:30","price":7078},{"date":"1397/05/31 17:50","price":7082},{"date":"1397/05/31 18:00","price":7089},{"date":"1397/05/31 18:10","price":7086},{"date":"1397/05/31 18:20","price":7093},{"date":"1397/05/31 18:30","price":7095},{"date":"1397/05/31 18:50","price":7096},{"date":"1397/05/31 19:00","price":7082},{"date":"1397/05/31 19:10","price":7078},{"date":"1397/05/31 19:20","price":7072},{"date":"1397/05/31 19:30","price":7064},{"date":"1397/05/31 19:50","price":7068},{"date":"1397/05/31 20:00","price":7069},{"date":"1397/05/31 20:20","price":7068},{"date":"1397/05/31 20:30","price":7067},{"date":"1397/05/31 20:50","price":7065},{"date":"1397/05/31 21:20","price":7064}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398