کمترین: 
1541
بیشترین: 
1549
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1541
زمان: 
5/31 21:20
قیمت یوان چین امروز 31 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 31 مرداد 1397 , 1541 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 10:20","price":1544},{"date":"1397/05/31 10:50","price":1543},{"date":"1397/05/31 11:00","price":1544},{"date":"1397/05/31 11:10","price":1545},{"date":"1397/05/31 11:50","price":1546},{"date":"1397/05/31 12:10","price":1545},{"date":"1397/05/31 13:30","price":1549},{"date":"1397/05/31 13:50","price":1546},{"date":"1397/05/31 14:00","price":1545},{"date":"1397/05/31 14:20","price":1546},{"date":"1397/05/31 14:30","price":1545},{"date":"1397/05/31 14:50","price":1546},{"date":"1397/05/31 15:10","price":1545},{"date":"1397/05/31 15:30","price":1546},{"date":"1397/05/31 15:50","price":1545},{"date":"1397/05/31 16:00","price":1544},{"date":"1397/05/31 16:10","price":1543},{"date":"1397/05/31 16:20","price":1544},{"date":"1397/05/31 16:30","price":1543},{"date":"1397/05/31 16:50","price":1544},{"date":"1397/05/31 17:00","price":1543},{"date":"1397/05/31 17:20","price":1541},{"date":"1397/05/31 17:30","price":1542},{"date":"1397/05/31 17:50","price":1543},{"date":"1397/05/31 18:00","price":1545},{"date":"1397/05/31 18:20","price":1547},{"date":"1397/05/31 18:30","price":1548},{"date":"1397/05/31 19:00","price":1546},{"date":"1397/05/31 19:10","price":1545},{"date":"1397/05/31 19:20","price":1544},{"date":"1397/05/31 19:30","price":1541},{"date":"1397/05/31 19:50","price":1543},{"date":"1397/05/31 20:00","price":1542},{"date":"1397/05/31 20:10","price":1543},{"date":"1397/05/31 20:20","price":1542},{"date":"1397/05/31 21:20","price":1541}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398