کمترین: 
1737
بیشترین: 
1761
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1751
زمان: 
5/31 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 31 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 1751 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 10:20","price":1739},{"date":"1397/05/31 10:50","price":1740},{"date":"1397/05/31 11:00","price":1746},{"date":"1397/05/31 11:10","price":1747},{"date":"1397/05/31 11:20","price":1737},{"date":"1397/05/31 11:30","price":1745},{"date":"1397/05/31 11:50","price":1749},{"date":"1397/05/31 12:00","price":1754},{"date":"1397/05/31 12:10","price":1753},{"date":"1397/05/31 12:20","price":1755},{"date":"1397/05/31 12:30","price":1756},{"date":"1397/05/31 12:50","price":1746},{"date":"1397/05/31 13:00","price":1747},{"date":"1397/05/31 13:10","price":1740},{"date":"1397/05/31 13:20","price":1745},{"date":"1397/05/31 13:30","price":1750},{"date":"1397/05/31 13:50","price":1745},{"date":"1397/05/31 14:00","price":1749},{"date":"1397/05/31 14:10","price":1747},{"date":"1397/05/31 14:20","price":1745},{"date":"1397/05/31 14:50","price":1749},{"date":"1397/05/31 15:00","price":1752},{"date":"1397/05/31 15:10","price":1753},{"date":"1397/05/31 15:20","price":1750},{"date":"1397/05/31 15:30","price":1749},{"date":"1397/05/31 15:50","price":1751},{"date":"1397/05/31 16:00","price":1756},{"date":"1397/05/31 16:10","price":1749},{"date":"1397/05/31 16:20","price":1750},{"date":"1397/05/31 16:30","price":1747},{"date":"1397/05/31 16:50","price":1756},{"date":"1397/05/31 17:00","price":1752},{"date":"1397/05/31 17:20","price":1751},{"date":"1397/05/31 17:50","price":1745},{"date":"1397/05/31 18:00","price":1753},{"date":"1397/05/31 18:10","price":1752},{"date":"1397/05/31 18:20","price":1756},{"date":"1397/05/31 18:30","price":1758},{"date":"1397/05/31 18:50","price":1761},{"date":"1397/05/31 19:00","price":1751},{"date":"1397/05/31 19:20","price":1755},{"date":"1397/05/31 19:30","price":1747},{"date":"1397/05/31 19:50","price":1743},{"date":"1397/05/31 20:00","price":1752},{"date":"1397/05/31 20:10","price":1747},{"date":"1397/05/31 20:20","price":1751},{"date":"1397/05/31 20:50","price":1752},{"date":"1397/05/31 21:00","price":1746},{"date":"1397/05/31 21:10","price":1754},{"date":"1397/05/31 21:20","price":1751}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398