کمترین: 
2871
بیشترین: 
2887
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2871
زمان: 
5/31 21:20
قیمت درهم امارات امروز 31 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 2871 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 10:20","price":2876},{"date":"1397/05/31 11:00","price":2878},{"date":"1397/05/31 11:10","price":2879},{"date":"1397/05/31 11:20","price":2880},{"date":"1397/05/31 11:50","price":2879},{"date":"1397/05/31 12:00","price":2881},{"date":"1397/05/31 12:10","price":2880},{"date":"1397/05/31 12:20","price":2879},{"date":"1397/05/31 12:30","price":2881},{"date":"1397/05/31 12:50","price":2880},{"date":"1397/05/31 13:10","price":2879},{"date":"1397/05/31 13:30","price":2887},{"date":"1397/05/31 13:50","price":2882},{"date":"1397/05/31 14:00","price":2880},{"date":"1397/05/31 14:10","price":2879},{"date":"1397/05/31 14:20","price":2881},{"date":"1397/05/31 14:50","price":2879},{"date":"1397/05/31 15:00","price":2880},{"date":"1397/05/31 15:30","price":2882},{"date":"1397/05/31 15:50","price":2880},{"date":"1397/05/31 16:00","price":2876},{"date":"1397/05/31 16:10","price":2874},{"date":"1397/05/31 16:20","price":2875},{"date":"1397/05/31 16:30","price":2874},{"date":"1397/05/31 16:50","price":2876},{"date":"1397/05/31 17:00","price":2874},{"date":"1397/05/31 17:20","price":2871},{"date":"1397/05/31 17:30","price":2872},{"date":"1397/05/31 17:50","price":2874},{"date":"1397/05/31 18:00","price":2877},{"date":"1397/05/31 18:10","price":2879},{"date":"1397/05/31 18:20","price":2882},{"date":"1397/05/31 18:30","price":2883},{"date":"1397/05/31 18:50","price":2885},{"date":"1397/05/31 19:00","price":2879},{"date":"1397/05/31 19:20","price":2876},{"date":"1397/05/31 19:30","price":2871},{"date":"1397/05/31 19:50","price":2874},{"date":"1397/05/31 20:00","price":2872},{"date":"1397/05/31 20:10","price":2874},{"date":"1397/05/31 20:20","price":2873},{"date":"1397/05/31 20:50","price":2872},{"date":"1397/05/31 21:20","price":2871}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398