کمترین: 
2.956
بیشترین: 
2.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.956
زمان: 
5/31 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 31 مرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 2.956 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 00:08","price":2.986},{"date":"1397/05/31 01:08","price":2.987},{"date":"1397/05/31 02:08","price":2.989},{"date":"1397/05/31 04:08","price":2.99},{"date":"1397/05/31 05:08","price":2.986},{"date":"1397/05/31 06:08","price":2.989},{"date":"1397/05/31 07:08","price":2.99},{"date":"1397/05/31 10:08","price":2.986},{"date":"1397/05/31 11:08","price":2.987},{"date":"1397/05/31 12:08","price":2.986},{"date":"1397/05/31 13:08","price":2.985},{"date":"1397/05/31 14:08","price":2.984},{"date":"1397/05/31 15:08","price":2.981},{"date":"1397/05/31 16:08","price":2.974},{"date":"1397/05/31 17:08","price":2.97},{"date":"1397/05/31 18:08","price":2.971},{"date":"1397/05/31 19:08","price":2.969},{"date":"1397/05/31 20:08","price":2.961},{"date":"1397/05/31 21:08","price":2.969},{"date":"1397/05/31 22:08","price":2.958},{"date":"1397/05/31 23:08","price":2.956}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398