کمترین: 
2.0135
بیشترین: 
2.0691
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0681
زمان: 
5/31 23:08
قیمت بنزین امروز 31 مرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 31 مرداد 1397 , 2.0681 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 00:08","price":2.0135},{"date":"1397/05/31 01:08","price":2.017},{"date":"1397/05/31 02:08","price":2.024},{"date":"1397/05/31 03:08","price":2.0215},{"date":"1397/05/31 04:08","price":2.0225},{"date":"1397/05/31 05:08","price":2.022},{"date":"1397/05/31 06:08","price":2.0235},{"date":"1397/05/31 07:08","price":2.0236},{"date":"1397/05/31 08:08","price":2.0235},{"date":"1397/05/31 09:08","price":2.0225},{"date":"1397/05/31 10:08","price":2.023},{"date":"1397/05/31 11:08","price":2.0228},{"date":"1397/05/31 12:08","price":2.0271},{"date":"1397/05/31 13:08","price":2.0339},{"date":"1397/05/31 14:08","price":2.035},{"date":"1397/05/31 15:08","price":2.0415},{"date":"1397/05/31 16:08","price":2.0495},{"date":"1397/05/31 17:08","price":2.0525},{"date":"1397/05/31 18:08","price":2.0588},{"date":"1397/05/31 19:08","price":2.059},{"date":"1397/05/31 21:08","price":2.0687},{"date":"1397/05/31 22:08","price":2.0691},{"date":"1397/05/31 23:08","price":2.0681}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398