کمترین: 
650.38
بیشترین: 
666.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
665.88
زمان: 
5/31 23:08
قیمت گازوئیل امروز 31 مرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 665.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 00:08","price":650.38},{"date":"1397/05/31 01:08","price":651},{"date":"1397/05/31 02:08","price":652.88},{"date":"1397/05/31 06:08","price":653},{"date":"1397/05/31 07:08","price":653.38},{"date":"1397/05/31 09:08","price":653.13},{"date":"1397/05/31 10:08","price":653.63},{"date":"1397/05/31 11:08","price":653.38},{"date":"1397/05/31 12:08","price":655.63},{"date":"1397/05/31 13:08","price":657.63},{"date":"1397/05/31 14:08","price":657.88},{"date":"1397/05/31 15:08","price":659.88},{"date":"1397/05/31 16:08","price":662.13},{"date":"1397/05/31 17:08","price":660.63},{"date":"1397/05/31 18:08","price":662.38},{"date":"1397/05/31 19:08","price":663.5},{"date":"1397/05/31 20:08","price":663.63},{"date":"1397/05/31 21:08","price":666.38},{"date":"1397/05/31 22:08","price":666.63},{"date":"1397/05/31 23:08","price":665.88}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398