کمترین: 
2.12
بیشترین: 
2.1724
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1684
زمان: 
5/31 23:08
قیمت نفت کوره امروز 31 مرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 2.1684 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 00:08","price":2.12},{"date":"1397/05/31 01:08","price":2.1233},{"date":"1397/05/31 02:08","price":2.1286},{"date":"1397/05/31 03:08","price":2.128},{"date":"1397/05/31 04:08","price":2.1268},{"date":"1397/05/31 05:08","price":2.1282},{"date":"1397/05/31 06:08","price":2.1289},{"date":"1397/05/31 07:08","price":2.1303},{"date":"1397/05/31 08:08","price":2.1308},{"date":"1397/05/31 09:08","price":2.13},{"date":"1397/05/31 10:08","price":2.1311},{"date":"1397/05/31 11:08","price":2.1303},{"date":"1397/05/31 12:08","price":2.1373},{"date":"1397/05/31 13:08","price":2.1421},{"date":"1397/05/31 14:08","price":2.1435},{"date":"1397/05/31 15:08","price":2.1516},{"date":"1397/05/31 16:08","price":2.1598},{"date":"1397/05/31 17:08","price":2.1544},{"date":"1397/05/31 18:08","price":2.1612},{"date":"1397/05/31 19:08","price":2.1629},{"date":"1397/05/31 20:08","price":2.1623},{"date":"1397/05/31 21:08","price":2.1724},{"date":"1397/05/31 22:08","price":2.1723},{"date":"1397/05/31 23:08","price":2.1684}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398