کمترین: 
72.44
بیشترین: 
74.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.81
زمان: 
5/31 23:08
قیمت نفت برنت امروز 31 مرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 74.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 00:08","price":72.44},{"date":"1397/05/31 01:08","price":72.52},{"date":"1397/05/31 02:08","price":72.79},{"date":"1397/05/31 03:08","price":72.81},{"date":"1397/05/31 05:08","price":72.78},{"date":"1397/05/31 06:08","price":72.81},{"date":"1397/05/31 07:08","price":72.84},{"date":"1397/05/31 08:08","price":72.86},{"date":"1397/05/31 09:08","price":72.84},{"date":"1397/05/31 10:08","price":72.88},{"date":"1397/05/31 12:08","price":73.11},{"date":"1397/05/31 13:08","price":73.31},{"date":"1397/05/31 14:08","price":73.35},{"date":"1397/05/31 15:08","price":73.65},{"date":"1397/05/31 16:08","price":73.94},{"date":"1397/05/31 17:08","price":73.88},{"date":"1397/05/31 18:08","price":74.08},{"date":"1397/05/31 19:08","price":74.09},{"date":"1397/05/31 20:08","price":74.28},{"date":"1397/05/31 21:08","price":74.75},{"date":"1397/05/31 22:08","price":74.79},{"date":"1397/05/31 23:08","price":74.81}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398