کمترین: 
65.72
بیشترین: 
67.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.86
زمان: 
5/31 23:08
قیمت نفت سبک امروز 31 مرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 67.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 00:08","price":65.72},{"date":"1397/05/31 01:08","price":65.79},{"date":"1397/05/31 02:08","price":66.09},{"date":"1397/05/31 03:08","price":66.06},{"date":"1397/05/31 04:08","price":66.03},{"date":"1397/05/31 05:08","price":66.06},{"date":"1397/05/31 06:08","price":66.09},{"date":"1397/05/31 07:08","price":66.1},{"date":"1397/05/31 08:08","price":66.15},{"date":"1397/05/31 09:08","price":66.14},{"date":"1397/05/31 10:08","price":66.12},{"date":"1397/05/31 11:08","price":66.06},{"date":"1397/05/31 12:08","price":66.22},{"date":"1397/05/31 13:08","price":66.33},{"date":"1397/05/31 14:08","price":66.44},{"date":"1397/05/31 15:08","price":66.67},{"date":"1397/05/31 16:08","price":66.92},{"date":"1397/05/31 17:08","price":66.97},{"date":"1397/05/31 18:08","price":67.12},{"date":"1397/05/31 19:08","price":67.23},{"date":"1397/05/31 20:08","price":67.47},{"date":"1397/05/31 21:08","price":67.97},{"date":"1397/05/31 22:08","price":67.94},{"date":"1397/05/31 23:08","price":67.86}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398