کمترین: 
6060
بیشترین: 
6231
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6205
زمان: 
5/30 21:10
قیمت منات آذربایجان امروز 30 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 30 مرداد 1397 , 6205 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:20","price":6066},{"date":"1397/05/30 10:30","price":6063},{"date":"1397/05/30 10:50","price":6060},{"date":"1397/05/30 11:00","price":6065},{"date":"1397/05/30 11:10","price":6062},{"date":"1397/05/30 11:20","price":6067},{"date":"1397/05/30 11:30","price":6068},{"date":"1397/05/30 11:50","price":6133},{"date":"1397/05/30 12:00","price":6142},{"date":"1397/05/30 12:10","price":6173},{"date":"1397/05/30 12:20","price":6166},{"date":"1397/05/30 12:30","price":6199},{"date":"1397/05/30 12:50","price":6178},{"date":"1397/05/30 13:00","price":6211},{"date":"1397/05/30 13:10","price":6201},{"date":"1397/05/30 13:20","price":6225},{"date":"1397/05/30 13:30","price":6231},{"date":"1397/05/30 13:50","price":6192},{"date":"1397/05/30 14:00","price":6189},{"date":"1397/05/30 14:10","price":6222},{"date":"1397/05/30 14:20","price":6197},{"date":"1397/05/30 14:30","price":6213},{"date":"1397/05/30 14:50","price":6191},{"date":"1397/05/30 15:00","price":6222},{"date":"1397/05/30 15:20","price":6203},{"date":"1397/05/30 15:30","price":6202},{"date":"1397/05/30 15:50","price":6200},{"date":"1397/05/30 16:00","price":6184},{"date":"1397/05/30 16:10","price":6173},{"date":"1397/05/30 16:20","price":6183},{"date":"1397/05/30 16:30","price":6163},{"date":"1397/05/30 16:50","price":6201},{"date":"1397/05/30 17:00","price":6196},{"date":"1397/05/30 17:10","price":6191},{"date":"1397/05/30 17:30","price":6181},{"date":"1397/05/30 17:50","price":6166},{"date":"1397/05/30 18:00","price":6146},{"date":"1397/05/30 18:10","price":6139},{"date":"1397/05/30 18:20","price":6153},{"date":"1397/05/30 18:30","price":6148},{"date":"1397/05/30 18:50","price":6176},{"date":"1397/05/30 19:00","price":6169},{"date":"1397/05/30 19:30","price":6170},{"date":"1397/05/30 19:50","price":6177},{"date":"1397/05/30 20:00","price":6182},{"date":"1397/05/30 20:10","price":6178},{"date":"1397/05/30 20:20","price":6177},{"date":"1397/05/30 20:30","price":6190},{"date":"1397/05/30 20:50","price":6214},{"date":"1397/05/30 21:00","price":6225},{"date":"1397/05/30 21:10","price":6205}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398