کمترین: 
316
بیشترین: 
325
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
323
زمان: 
5/30 21:10
قیمت بات تایلند امروز 30 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 30 مرداد 1397 , 323 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:20","price":317},{"date":"1397/05/30 10:30","price":316},{"date":"1397/05/30 10:50","price":317},{"date":"1397/05/30 11:00","price":316},{"date":"1397/05/30 11:50","price":319},{"date":"1397/05/30 12:00","price":320},{"date":"1397/05/30 12:10","price":321},{"date":"1397/05/30 12:30","price":323},{"date":"1397/05/30 12:50","price":322},{"date":"1397/05/30 13:00","price":323},{"date":"1397/05/30 13:20","price":324},{"date":"1397/05/30 13:30","price":325},{"date":"1397/05/30 13:50","price":322},{"date":"1397/05/30 14:10","price":324},{"date":"1397/05/30 14:20","price":323},{"date":"1397/05/30 14:30","price":324},{"date":"1397/05/30 14:50","price":322},{"date":"1397/05/30 15:00","price":324},{"date":"1397/05/30 15:20","price":323},{"date":"1397/05/30 16:00","price":322},{"date":"1397/05/30 16:10","price":321},{"date":"1397/05/30 16:20","price":322},{"date":"1397/05/30 16:30","price":321},{"date":"1397/05/30 16:50","price":323},{"date":"1397/05/30 17:10","price":322},{"date":"1397/05/30 17:50","price":321},{"date":"1397/05/30 18:00","price":320},{"date":"1397/05/30 18:50","price":322},{"date":"1397/05/30 19:00","price":321},{"date":"1397/05/30 19:50","price":322},{"date":"1397/05/30 20:50","price":324},{"date":"1397/05/30 21:10","price":323}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398