کمترین: 
2532
بیشترین: 
2602
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2591
زمان: 
5/30 21:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 30 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 2591 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:20","price":2535},{"date":"1397/05/30 10:30","price":2534},{"date":"1397/05/30 10:50","price":2532},{"date":"1397/05/30 11:00","price":2534},{"date":"1397/05/30 11:10","price":2532},{"date":"1397/05/30 11:20","price":2533},{"date":"1397/05/30 11:30","price":2534},{"date":"1397/05/30 11:50","price":2561},{"date":"1397/05/30 12:00","price":2565},{"date":"1397/05/30 12:10","price":2577},{"date":"1397/05/30 12:20","price":2575},{"date":"1397/05/30 12:30","price":2588},{"date":"1397/05/30 12:50","price":2580},{"date":"1397/05/30 13:00","price":2593},{"date":"1397/05/30 13:10","price":2589},{"date":"1397/05/30 13:20","price":2599},{"date":"1397/05/30 13:30","price":2602},{"date":"1397/05/30 13:50","price":2586},{"date":"1397/05/30 14:00","price":2584},{"date":"1397/05/30 14:10","price":2598},{"date":"1397/05/30 14:20","price":2588},{"date":"1397/05/30 14:30","price":2594},{"date":"1397/05/30 14:50","price":2585},{"date":"1397/05/30 15:00","price":2598},{"date":"1397/05/30 15:20","price":2590},{"date":"1397/05/30 15:50","price":2589},{"date":"1397/05/30 16:00","price":2582},{"date":"1397/05/30 16:10","price":2578},{"date":"1397/05/30 16:20","price":2582},{"date":"1397/05/30 16:30","price":2573},{"date":"1397/05/30 16:50","price":2589},{"date":"1397/05/30 17:00","price":2587},{"date":"1397/05/30 17:10","price":2585},{"date":"1397/05/30 17:30","price":2581},{"date":"1397/05/30 17:50","price":2574},{"date":"1397/05/30 18:00","price":2566},{"date":"1397/05/30 18:10","price":2563},{"date":"1397/05/30 18:20","price":2569},{"date":"1397/05/30 18:30","price":2567},{"date":"1397/05/30 18:50","price":2579},{"date":"1397/05/30 19:00","price":2576},{"date":"1397/05/30 19:50","price":2579},{"date":"1397/05/30 20:00","price":2581},{"date":"1397/05/30 20:10","price":2579},{"date":"1397/05/30 20:30","price":2585},{"date":"1397/05/30 20:50","price":2594},{"date":"1397/05/30 21:00","price":2599},{"date":"1397/05/30 21:10","price":2591}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398