کمترین: 
7585
بیشترین: 
7794
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7760
زمان: 
5/30 21:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 30 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 30 مرداد 1397 , 7760 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:20","price":7594},{"date":"1397/05/30 10:30","price":7590},{"date":"1397/05/30 10:50","price":7585},{"date":"1397/05/30 11:00","price":7590},{"date":"1397/05/30 11:10","price":7586},{"date":"1397/05/30 11:20","price":7591},{"date":"1397/05/30 11:30","price":7590},{"date":"1397/05/30 11:50","price":7670},{"date":"1397/05/30 12:00","price":7682},{"date":"1397/05/30 12:10","price":7720},{"date":"1397/05/30 12:20","price":7712},{"date":"1397/05/30 12:30","price":7752},{"date":"1397/05/30 12:50","price":7727},{"date":"1397/05/30 13:00","price":7767},{"date":"1397/05/30 13:10","price":7756},{"date":"1397/05/30 13:20","price":7786},{"date":"1397/05/30 13:30","price":7794},{"date":"1397/05/30 13:50","price":7745},{"date":"1397/05/30 14:00","price":7740},{"date":"1397/05/30 14:10","price":7782},{"date":"1397/05/30 14:20","price":7751},{"date":"1397/05/30 14:30","price":7771},{"date":"1397/05/30 14:50","price":7743},{"date":"1397/05/30 15:00","price":7782},{"date":"1397/05/30 15:20","price":7757},{"date":"1397/05/30 15:50","price":7755},{"date":"1397/05/30 16:00","price":7736},{"date":"1397/05/30 16:10","price":7721},{"date":"1397/05/30 16:20","price":7733},{"date":"1397/05/30 16:30","price":7708},{"date":"1397/05/30 16:50","price":7755},{"date":"1397/05/30 17:00","price":7749},{"date":"1397/05/30 17:10","price":7744},{"date":"1397/05/30 17:30","price":7730},{"date":"1397/05/30 17:50","price":7711},{"date":"1397/05/30 18:00","price":7687},{"date":"1397/05/30 18:10","price":7678},{"date":"1397/05/30 18:20","price":7696},{"date":"1397/05/30 18:30","price":7689},{"date":"1397/05/30 18:50","price":7725},{"date":"1397/05/30 19:00","price":7715},{"date":"1397/05/30 19:10","price":7716},{"date":"1397/05/30 19:30","price":7717},{"date":"1397/05/30 19:50","price":7726},{"date":"1397/05/30 20:00","price":7732},{"date":"1397/05/30 20:10","price":7727},{"date":"1397/05/30 20:20","price":7725},{"date":"1397/05/30 20:30","price":7742},{"date":"1397/05/30 20:50","price":7771},{"date":"1397/05/30 21:00","price":7785},{"date":"1397/05/30 21:10","price":7760}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398