کمترین: 
1232
بیشترین: 
1264
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1259
زمان: 
5/30 21:10
قیمت کرون نروژ امروز 30 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 1259 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:20","price":1233},{"date":"1397/05/30 10:30","price":1232},{"date":"1397/05/30 11:20","price":1233},{"date":"1397/05/30 11:30","price":1232},{"date":"1397/05/30 11:50","price":1244},{"date":"1397/05/30 12:00","price":1246},{"date":"1397/05/30 12:10","price":1252},{"date":"1397/05/30 12:20","price":1251},{"date":"1397/05/30 12:30","price":1258},{"date":"1397/05/30 12:50","price":1254},{"date":"1397/05/30 13:00","price":1260},{"date":"1397/05/30 13:10","price":1258},{"date":"1397/05/30 13:20","price":1263},{"date":"1397/05/30 13:30","price":1264},{"date":"1397/05/30 13:50","price":1257},{"date":"1397/05/30 14:00","price":1256},{"date":"1397/05/30 14:10","price":1263},{"date":"1397/05/30 14:20","price":1257},{"date":"1397/05/30 14:30","price":1261},{"date":"1397/05/30 14:50","price":1256},{"date":"1397/05/30 15:00","price":1262},{"date":"1397/05/30 15:20","price":1259},{"date":"1397/05/30 15:50","price":1258},{"date":"1397/05/30 16:00","price":1255},{"date":"1397/05/30 16:10","price":1253},{"date":"1397/05/30 16:20","price":1255},{"date":"1397/05/30 16:30","price":1251},{"date":"1397/05/30 16:50","price":1258},{"date":"1397/05/30 17:00","price":1257},{"date":"1397/05/30 17:10","price":1256},{"date":"1397/05/30 17:30","price":1254},{"date":"1397/05/30 17:50","price":1251},{"date":"1397/05/30 18:00","price":1247},{"date":"1397/05/30 18:10","price":1246},{"date":"1397/05/30 18:20","price":1249},{"date":"1397/05/30 18:30","price":1248},{"date":"1397/05/30 18:50","price":1253},{"date":"1397/05/30 19:00","price":1252},{"date":"1397/05/30 19:50","price":1253},{"date":"1397/05/30 20:00","price":1254},{"date":"1397/05/30 20:20","price":1253},{"date":"1397/05/30 20:30","price":1256},{"date":"1397/05/30 20:50","price":1261},{"date":"1397/05/30 21:00","price":1263},{"date":"1397/05/30 21:10","price":1259}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398