کمترین: 
1602
بیشترین: 
1645
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1638
زمان: 
5/30 21:10
قیمت کرون دانمارک امروز 30 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 1638 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:20","price":1604},{"date":"1397/05/30 10:50","price":1602},{"date":"1397/05/30 11:00","price":1603},{"date":"1397/05/30 11:10","price":1602},{"date":"1397/05/30 11:20","price":1604},{"date":"1397/05/30 11:30","price":1602},{"date":"1397/05/30 11:50","price":1619},{"date":"1397/05/30 12:00","price":1621},{"date":"1397/05/30 12:10","price":1629},{"date":"1397/05/30 12:20","price":1628},{"date":"1397/05/30 12:30","price":1636},{"date":"1397/05/30 12:50","price":1631},{"date":"1397/05/30 13:00","price":1639},{"date":"1397/05/30 13:10","price":1637},{"date":"1397/05/30 13:20","price":1643},{"date":"1397/05/30 13:30","price":1645},{"date":"1397/05/30 13:50","price":1635},{"date":"1397/05/30 14:00","price":1634},{"date":"1397/05/30 14:10","price":1642},{"date":"1397/05/30 14:20","price":1636},{"date":"1397/05/30 14:30","price":1640},{"date":"1397/05/30 14:50","price":1634},{"date":"1397/05/30 15:00","price":1642},{"date":"1397/05/30 15:20","price":1637},{"date":"1397/05/30 16:00","price":1633},{"date":"1397/05/30 16:10","price":1630},{"date":"1397/05/30 16:20","price":1632},{"date":"1397/05/30 16:30","price":1627},{"date":"1397/05/30 16:50","price":1637},{"date":"1397/05/30 17:00","price":1636},{"date":"1397/05/30 17:10","price":1634},{"date":"1397/05/30 17:30","price":1632},{"date":"1397/05/30 17:50","price":1627},{"date":"1397/05/30 18:00","price":1622},{"date":"1397/05/30 18:10","price":1621},{"date":"1397/05/30 18:20","price":1624},{"date":"1397/05/30 18:30","price":1623},{"date":"1397/05/30 18:50","price":1630},{"date":"1397/05/30 19:00","price":1628},{"date":"1397/05/30 19:30","price":1629},{"date":"1397/05/30 19:50","price":1631},{"date":"1397/05/30 20:00","price":1632},{"date":"1397/05/30 20:10","price":1631},{"date":"1397/05/30 20:20","price":1630},{"date":"1397/05/30 20:30","price":1634},{"date":"1397/05/30 20:50","price":1640},{"date":"1397/05/30 21:00","price":1643},{"date":"1397/05/30 21:10","price":1638}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398