کمترین: 
2847
بیشترین: 
2922
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2912
زمان: 
5/30 21:10
قیمت ریال قطر امروز 30 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 30 مرداد 1397 , 2912 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:20","price":2848},{"date":"1397/05/30 11:00","price":2847},{"date":"1397/05/30 11:20","price":2848},{"date":"1397/05/30 11:30","price":2849},{"date":"1397/05/30 12:10","price":2899},{"date":"1397/05/30 12:20","price":2891},{"date":"1397/05/30 12:30","price":2909},{"date":"1397/05/30 12:50","price":2900},{"date":"1397/05/30 13:00","price":2908},{"date":"1397/05/30 13:10","price":2912},{"date":"1397/05/30 13:20","price":2915},{"date":"1397/05/30 13:30","price":2911},{"date":"1397/05/30 13:50","price":2908},{"date":"1397/05/30 14:00","price":2920},{"date":"1397/05/30 14:20","price":2917},{"date":"1397/05/30 14:50","price":2910},{"date":"1397/05/30 15:00","price":2922},{"date":"1397/05/30 15:20","price":2920},{"date":"1397/05/30 15:30","price":2912},{"date":"1397/05/30 15:50","price":2907},{"date":"1397/05/30 16:00","price":2908},{"date":"1397/05/30 16:10","price":2899},{"date":"1397/05/30 16:20","price":2903},{"date":"1397/05/30 16:30","price":2894},{"date":"1397/05/30 16:50","price":2911},{"date":"1397/05/30 17:00","price":2909},{"date":"1397/05/30 17:10","price":2906},{"date":"1397/05/30 17:20","price":2911},{"date":"1397/05/30 17:30","price":2902},{"date":"1397/05/30 17:50","price":2896},{"date":"1397/05/30 18:00","price":2886},{"date":"1397/05/30 18:10","price":2883},{"date":"1397/05/30 18:20","price":2890},{"date":"1397/05/30 18:30","price":2883},{"date":"1397/05/30 18:50","price":2890},{"date":"1397/05/30 19:00","price":2896},{"date":"1397/05/30 19:30","price":2897},{"date":"1397/05/30 19:50","price":2900},{"date":"1397/05/30 20:00","price":2903},{"date":"1397/05/30 20:10","price":2901},{"date":"1397/05/30 20:20","price":2900},{"date":"1397/05/30 20:30","price":2906},{"date":"1397/05/30 20:50","price":2914},{"date":"1397/05/30 21:00","price":2922},{"date":"1397/05/30 21:10","price":2912}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398