کمترین: 
2766
بیشترین: 
2844
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2832
زمان: 
5/30 21:10
قیمت ریال عربستان امروز 30 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 30 مرداد 1397 , 2832 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:20","price":2768},{"date":"1397/05/30 10:30","price":2767},{"date":"1397/05/30 10:50","price":2766},{"date":"1397/05/30 11:00","price":2769},{"date":"1397/05/30 11:10","price":2767},{"date":"1397/05/30 11:20","price":2770},{"date":"1397/05/30 11:30","price":2769},{"date":"1397/05/30 11:50","price":2799},{"date":"1397/05/30 12:00","price":2803},{"date":"1397/05/30 12:10","price":2817},{"date":"1397/05/30 12:20","price":2814},{"date":"1397/05/30 12:30","price":2829},{"date":"1397/05/30 12:50","price":2819},{"date":"1397/05/30 13:00","price":2834},{"date":"1397/05/30 13:10","price":2830},{"date":"1397/05/30 13:20","price":2841},{"date":"1397/05/30 13:30","price":2844},{"date":"1397/05/30 13:50","price":2826},{"date":"1397/05/30 14:00","price":2824},{"date":"1397/05/30 14:10","price":2840},{"date":"1397/05/30 14:20","price":2828},{"date":"1397/05/30 14:30","price":2835},{"date":"1397/05/30 14:50","price":2825},{"date":"1397/05/30 15:00","price":2839},{"date":"1397/05/30 15:20","price":2831},{"date":"1397/05/30 15:50","price":2829},{"date":"1397/05/30 16:00","price":2822},{"date":"1397/05/30 16:10","price":2817},{"date":"1397/05/30 16:20","price":2822},{"date":"1397/05/30 16:30","price":2813},{"date":"1397/05/30 16:50","price":2830},{"date":"1397/05/30 17:00","price":2828},{"date":"1397/05/30 17:10","price":2825},{"date":"1397/05/30 17:30","price":2821},{"date":"1397/05/30 17:50","price":2814},{"date":"1397/05/30 18:00","price":2805},{"date":"1397/05/30 18:10","price":2802},{"date":"1397/05/30 18:20","price":2808},{"date":"1397/05/30 18:30","price":2806},{"date":"1397/05/30 18:50","price":2818},{"date":"1397/05/30 19:00","price":2815},{"date":"1397/05/30 19:30","price":2816},{"date":"1397/05/30 19:50","price":2819},{"date":"1397/05/30 20:00","price":2821},{"date":"1397/05/30 20:10","price":2819},{"date":"1397/05/30 20:30","price":2825},{"date":"1397/05/30 20:50","price":2836},{"date":"1397/05/30 21:00","price":2841},{"date":"1397/05/30 21:10","price":2832}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398