کمترین: 
1135
بیشترین: 
1165
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1160
زمان: 
5/30 21:10
قیمت کرون سوئد امروز 30 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 30 مرداد 1397 , 1160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:20","price":1136},{"date":"1397/05/30 10:50","price":1135},{"date":"1397/05/30 11:00","price":1136},{"date":"1397/05/30 11:30","price":1135},{"date":"1397/05/30 11:50","price":1147},{"date":"1397/05/30 12:00","price":1149},{"date":"1397/05/30 12:10","price":1154},{"date":"1397/05/30 12:20","price":1153},{"date":"1397/05/30 12:30","price":1159},{"date":"1397/05/30 12:50","price":1155},{"date":"1397/05/30 13:00","price":1161},{"date":"1397/05/30 13:10","price":1160},{"date":"1397/05/30 13:20","price":1164},{"date":"1397/05/30 13:30","price":1165},{"date":"1397/05/30 13:50","price":1158},{"date":"1397/05/30 14:00","price":1157},{"date":"1397/05/30 14:10","price":1164},{"date":"1397/05/30 14:20","price":1159},{"date":"1397/05/30 14:30","price":1162},{"date":"1397/05/30 14:50","price":1158},{"date":"1397/05/30 15:00","price":1164},{"date":"1397/05/30 15:20","price":1160},{"date":"1397/05/30 15:50","price":1159},{"date":"1397/05/30 16:00","price":1156},{"date":"1397/05/30 16:10","price":1154},{"date":"1397/05/30 16:20","price":1156},{"date":"1397/05/30 16:30","price":1153},{"date":"1397/05/30 16:50","price":1160},{"date":"1397/05/30 17:00","price":1159},{"date":"1397/05/30 17:10","price":1158},{"date":"1397/05/30 17:30","price":1156},{"date":"1397/05/30 17:50","price":1153},{"date":"1397/05/30 18:00","price":1149},{"date":"1397/05/30 18:10","price":1148},{"date":"1397/05/30 18:20","price":1151},{"date":"1397/05/30 18:30","price":1150},{"date":"1397/05/30 18:50","price":1155},{"date":"1397/05/30 19:00","price":1154},{"date":"1397/05/30 19:50","price":1155},{"date":"1397/05/30 20:00","price":1156},{"date":"1397/05/30 20:10","price":1155},{"date":"1397/05/30 20:30","price":1157},{"date":"1397/05/30 20:50","price":1162},{"date":"1397/05/30 21:00","price":1164},{"date":"1397/05/30 21:10","price":1160}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398