کمترین: 
143
بیشترین: 
147
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
146
زمان: 
5/30 21:10
قیمت افغانی امروز 30 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 146 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:20","price":143},{"date":"1397/05/30 12:00","price":146},{"date":"1397/05/30 13:10","price":147},{"date":"1397/05/30 13:50","price":146},{"date":"1397/05/30 14:00","price":147},{"date":"1397/05/30 14:50","price":146},{"date":"1397/05/30 15:00","price":147},{"date":"1397/05/30 15:50","price":146},{"date":"1397/05/30 17:50","price":145},{"date":"1397/05/30 19:50","price":146},{"date":"1397/05/30 21:00","price":147},{"date":"1397/05/30 21:10","price":146}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398