کمترین: 
7957
بیشترین: 
8179
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8143
زمان: 
5/30 21:10
قیمت دلار کانادا امروز 30 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 30 مرداد 1397 , 8143 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:20","price":7967},{"date":"1397/05/30 10:30","price":7962},{"date":"1397/05/30 10:50","price":7957},{"date":"1397/05/30 11:00","price":7961},{"date":"1397/05/30 11:10","price":7957},{"date":"1397/05/30 11:20","price":7962},{"date":"1397/05/30 11:30","price":7964},{"date":"1397/05/30 11:50","price":8049},{"date":"1397/05/30 12:00","price":8061},{"date":"1397/05/30 12:10","price":8101},{"date":"1397/05/30 12:20","price":8093},{"date":"1397/05/30 12:30","price":8135},{"date":"1397/05/30 12:50","price":8109},{"date":"1397/05/30 13:00","price":8150},{"date":"1397/05/30 13:10","price":8139},{"date":"1397/05/30 13:20","price":8170},{"date":"1397/05/30 13:30","price":8179},{"date":"1397/05/30 13:50","price":8128},{"date":"1397/05/30 14:00","price":8122},{"date":"1397/05/30 14:10","price":8166},{"date":"1397/05/30 14:20","price":8133},{"date":"1397/05/30 14:30","price":8154},{"date":"1397/05/30 14:50","price":8125},{"date":"1397/05/30 15:00","price":8166},{"date":"1397/05/30 15:20","price":8140},{"date":"1397/05/30 15:50","price":8137},{"date":"1397/05/30 16:00","price":8117},{"date":"1397/05/30 16:10","price":8102},{"date":"1397/05/30 16:20","price":8115},{"date":"1397/05/30 16:30","price":8089},{"date":"1397/05/30 16:50","price":8138},{"date":"1397/05/30 17:00","price":8132},{"date":"1397/05/30 17:10","price":8126},{"date":"1397/05/30 17:30","price":8112},{"date":"1397/05/30 17:50","price":8092},{"date":"1397/05/30 18:00","price":8067},{"date":"1397/05/30 18:10","price":8057},{"date":"1397/05/30 18:20","price":8076},{"date":"1397/05/30 18:30","price":8069},{"date":"1397/05/30 18:50","price":8107},{"date":"1397/05/30 19:00","price":8096},{"date":"1397/05/30 19:10","price":8097},{"date":"1397/05/30 19:50","price":8107},{"date":"1397/05/30 20:00","price":8114},{"date":"1397/05/30 20:10","price":8108},{"date":"1397/05/30 20:20","price":8107},{"date":"1397/05/30 20:30","price":8124},{"date":"1397/05/30 20:50","price":8155},{"date":"1397/05/30 21:00","price":8170},{"date":"1397/05/30 21:10","price":8143}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398