کمترین: 
1514
بیشترین: 
1556
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1550
زمان: 
5/30 21:10
قیمت یوان چین امروز 30 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 30 مرداد 1397 , 1550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:20","price":1516},{"date":"1397/05/30 10:30","price":1515},{"date":"1397/05/30 11:00","price":1516},{"date":"1397/05/30 11:10","price":1514},{"date":"1397/05/30 11:20","price":1515},{"date":"1397/05/30 11:30","price":1516},{"date":"1397/05/30 11:50","price":1532},{"date":"1397/05/30 12:00","price":1534},{"date":"1397/05/30 12:10","price":1542},{"date":"1397/05/30 12:20","price":1540},{"date":"1397/05/30 12:30","price":1548},{"date":"1397/05/30 12:50","price":1543},{"date":"1397/05/30 13:00","price":1551},{"date":"1397/05/30 13:10","price":1549},{"date":"1397/05/30 13:20","price":1555},{"date":"1397/05/30 13:30","price":1556},{"date":"1397/05/30 13:50","price":1547},{"date":"1397/05/30 14:00","price":1546},{"date":"1397/05/30 14:10","price":1554},{"date":"1397/05/30 14:20","price":1548},{"date":"1397/05/30 14:30","price":1552},{"date":"1397/05/30 14:50","price":1546},{"date":"1397/05/30 15:00","price":1554},{"date":"1397/05/30 15:20","price":1549},{"date":"1397/05/30 16:00","price":1545},{"date":"1397/05/30 16:10","price":1542},{"date":"1397/05/30 16:20","price":1544},{"date":"1397/05/30 16:30","price":1539},{"date":"1397/05/30 16:50","price":1549},{"date":"1397/05/30 17:00","price":1548},{"date":"1397/05/30 17:10","price":1546},{"date":"1397/05/30 17:30","price":1544},{"date":"1397/05/30 17:50","price":1540},{"date":"1397/05/30 18:00","price":1535},{"date":"1397/05/30 18:10","price":1533},{"date":"1397/05/30 18:20","price":1537},{"date":"1397/05/30 18:30","price":1536},{"date":"1397/05/30 18:50","price":1543},{"date":"1397/05/30 19:00","price":1541},{"date":"1397/05/30 19:50","price":1543},{"date":"1397/05/30 20:00","price":1544},{"date":"1397/05/30 20:10","price":1543},{"date":"1397/05/30 20:30","price":1546},{"date":"1397/05/30 20:50","price":1552},{"date":"1397/05/30 21:00","price":1555},{"date":"1397/05/30 21:10","price":1550}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398