کمترین: 
1705
بیشترین: 
1751
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1744
زمان: 
5/30 21:10
قیمت لیر ترکیه امروز 30 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 1744 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:20","price":1715},{"date":"1397/05/30 10:30","price":1714},{"date":"1397/05/30 10:50","price":1707},{"date":"1397/05/30 11:00","price":1711},{"date":"1397/05/30 11:10","price":1708},{"date":"1397/05/30 11:30","price":1705},{"date":"1397/05/30 11:50","price":1724},{"date":"1397/05/30 12:00","price":1726},{"date":"1397/05/30 12:10","price":1735},{"date":"1397/05/30 12:20","price":1733},{"date":"1397/05/30 12:30","price":1742},{"date":"1397/05/30 12:50","price":1736},{"date":"1397/05/30 13:00","price":1746},{"date":"1397/05/30 13:10","price":1743},{"date":"1397/05/30 13:20","price":1750},{"date":"1397/05/30 13:30","price":1751},{"date":"1397/05/30 13:50","price":1740},{"date":"1397/05/30 14:10","price":1749},{"date":"1397/05/30 14:20","price":1742},{"date":"1397/05/30 14:30","price":1746},{"date":"1397/05/30 14:50","price":1740},{"date":"1397/05/30 15:00","price":1749},{"date":"1397/05/30 15:20","price":1743},{"date":"1397/05/30 16:00","price":1738},{"date":"1397/05/30 16:10","price":1735},{"date":"1397/05/30 16:20","price":1738},{"date":"1397/05/30 16:30","price":1732},{"date":"1397/05/30 16:50","price":1743},{"date":"1397/05/30 17:00","price":1741},{"date":"1397/05/30 17:10","price":1740},{"date":"1397/05/30 17:30","price":1737},{"date":"1397/05/30 17:50","price":1733},{"date":"1397/05/30 18:00","price":1728},{"date":"1397/05/30 18:10","price":1726},{"date":"1397/05/30 18:20","price":1729},{"date":"1397/05/30 18:30","price":1728},{"date":"1397/05/30 18:50","price":1736},{"date":"1397/05/30 19:00","price":1734},{"date":"1397/05/30 19:50","price":1736},{"date":"1397/05/30 20:00","price":1738},{"date":"1397/05/30 20:10","price":1736},{"date":"1397/05/30 20:30","price":1740},{"date":"1397/05/30 20:50","price":1746},{"date":"1397/05/30 21:00","price":1750},{"date":"1397/05/30 21:10","price":1744}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398