کمترین: 
2822
بیشترین: 
2901
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2889
زمان: 
5/30 21:10
قیمت درهم امارات امروز 30 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 2889 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:20","price":2824},{"date":"1397/05/30 10:30","price":2823},{"date":"1397/05/30 10:50","price":2822},{"date":"1397/05/30 11:00","price":2823},{"date":"1397/05/30 11:10","price":2822},{"date":"1397/05/30 11:20","price":2825},{"date":"1397/05/30 11:50","price":2855},{"date":"1397/05/30 12:00","price":2860},{"date":"1397/05/30 12:10","price":2874},{"date":"1397/05/30 12:20","price":2871},{"date":"1397/05/30 12:30","price":2886},{"date":"1397/05/30 12:50","price":2877},{"date":"1397/05/30 13:00","price":2891},{"date":"1397/05/30 13:10","price":2887},{"date":"1397/05/30 13:20","price":2898},{"date":"1397/05/30 13:30","price":2901},{"date":"1397/05/30 13:50","price":2883},{"date":"1397/05/30 14:00","price":2881},{"date":"1397/05/30 14:10","price":2897},{"date":"1397/05/30 14:20","price":2885},{"date":"1397/05/30 14:30","price":2893},{"date":"1397/05/30 14:50","price":2882},{"date":"1397/05/30 15:00","price":2897},{"date":"1397/05/30 15:20","price":2888},{"date":"1397/05/30 15:50","price":2887},{"date":"1397/05/30 16:00","price":2880},{"date":"1397/05/30 16:10","price":2874},{"date":"1397/05/30 16:20","price":2879},{"date":"1397/05/30 16:30","price":2870},{"date":"1397/05/30 16:50","price":2887},{"date":"1397/05/30 17:00","price":2885},{"date":"1397/05/30 17:10","price":2883},{"date":"1397/05/30 17:30","price":2878},{"date":"1397/05/30 17:50","price":2871},{"date":"1397/05/30 18:00","price":2862},{"date":"1397/05/30 18:10","price":2858},{"date":"1397/05/30 18:20","price":2865},{"date":"1397/05/30 18:30","price":2862},{"date":"1397/05/30 18:50","price":2876},{"date":"1397/05/30 19:00","price":2872},{"date":"1397/05/30 19:30","price":2873},{"date":"1397/05/30 19:50","price":2876},{"date":"1397/05/30 20:00","price":2878},{"date":"1397/05/30 20:10","price":2876},{"date":"1397/05/30 20:30","price":2882},{"date":"1397/05/30 20:50","price":2893},{"date":"1397/05/30 21:00","price":2898},{"date":"1397/05/30 21:10","price":2889}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398