کمترین: 
11169.9
بیشترین: 
11169.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11169.9
زمان: 
5/30 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 30 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 30 مرداد 1397 , 11169.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":11169.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399