کمترین: 
2.949
بیشترین: 
2.979
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.979
زمان: 
5/30 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 30 مرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 2.979 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 00:08","price":2.949},{"date":"1397/05/30 01:08","price":2.953},{"date":"1397/05/30 02:08","price":2.952},{"date":"1397/05/30 03:08","price":2.958},{"date":"1397/05/30 04:08","price":2.954},{"date":"1397/05/30 04:32","price":2.96},{"date":"1397/05/30 05:08","price":2.958},{"date":"1397/05/30 06:08","price":2.962},{"date":"1397/05/30 06:32","price":2.963},{"date":"1397/05/30 07:08","price":2.962},{"date":"1397/05/30 08:08","price":2.958},{"date":"1397/05/30 09:08","price":2.96},{"date":"1397/05/30 10:08","price":2.961},{"date":"1397/05/30 11:08","price":2.971},{"date":"1397/05/30 12:08","price":2.977},{"date":"1397/05/30 13:08","price":2.974},{"date":"1397/05/30 14:08","price":2.976},{"date":"1397/05/30 16:08","price":2.973},{"date":"1397/05/30 17:08","price":2.974},{"date":"1397/05/30 18:08","price":2.977},{"date":"1397/05/30 19:08","price":2.958},{"date":"1397/05/30 20:08","price":2.966},{"date":"1397/05/30 21:08","price":2.97},{"date":"1397/05/30 22:08","price":2.978},{"date":"1397/05/30 23:08","price":2.979}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398