کمترین: 
2.0115
بیشترین: 
2.0375
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0183
زمان: 
5/30 23:08
قیمت بنزین امروز 30 مرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 30 مرداد 1397 , 2.0183 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 00:08","price":2.0145},{"date":"1397/05/30 01:08","price":2.0115},{"date":"1397/05/30 03:08","price":2.013},{"date":"1397/05/30 04:08","price":2.015},{"date":"1397/05/30 04:32","price":2.0155},{"date":"1397/05/30 05:08","price":2.016},{"date":"1397/05/30 06:08","price":2.0165},{"date":"1397/05/30 06:32","price":2.0155},{"date":"1397/05/30 07:08","price":2.0145},{"date":"1397/05/30 08:08","price":2.0155},{"date":"1397/05/30 09:08","price":2.016},{"date":"1397/05/30 10:08","price":2.0175},{"date":"1397/05/30 11:08","price":2.0185},{"date":"1397/05/30 12:08","price":2.0181},{"date":"1397/05/30 13:08","price":2.0242},{"date":"1397/05/30 14:08","price":2.019},{"date":"1397/05/30 16:08","price":2.0265},{"date":"1397/05/30 17:08","price":2.0315},{"date":"1397/05/30 18:08","price":2.0375},{"date":"1397/05/30 19:08","price":2.0187},{"date":"1397/05/30 20:08","price":2.0152},{"date":"1397/05/30 21:08","price":2.02},{"date":"1397/05/30 22:08","price":2.0195},{"date":"1397/05/30 23:08","price":2.0183}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398