کمترین: 
2.1101
بیشترین: 
2.1399
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1237
زمان: 
5/30 23:08
قیمت نفت کوره امروز 30 مرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 2.1237 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 00:08","price":2.1121},{"date":"1397/05/30 02:08","price":2.1124},{"date":"1397/05/30 03:08","price":2.113},{"date":"1397/05/30 04:08","price":2.1132},{"date":"1397/05/30 05:08","price":2.1111},{"date":"1397/05/30 06:08","price":2.1109},{"date":"1397/05/30 06:32","price":2.1101},{"date":"1397/05/30 08:08","price":2.1121},{"date":"1397/05/30 10:08","price":2.1135},{"date":"1397/05/30 11:08","price":2.1141},{"date":"1397/05/30 12:08","price":2.1147},{"date":"1397/05/30 13:08","price":2.1207},{"date":"1397/05/30 14:08","price":2.114},{"date":"1397/05/30 16:08","price":2.1218},{"date":"1397/05/30 17:08","price":2.1308},{"date":"1397/05/30 18:08","price":2.1399},{"date":"1397/05/30 19:08","price":2.1319},{"date":"1397/05/30 20:08","price":2.1265},{"date":"1397/05/30 21:08","price":2.132},{"date":"1397/05/30 22:08","price":2.1307},{"date":"1397/05/30 23:08","price":2.1237}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398