کمترین: 
72.09
بیشترین: 
72.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.61
زمان: 
5/30 22:08
قیمت نفت برنت امروز 30 مرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 72.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 00:08","price":72.18},{"date":"1397/05/30 01:08","price":72.22},{"date":"1397/05/30 02:08","price":72.1},{"date":"1397/05/30 03:08","price":72.09},{"date":"1397/05/30 05:08","price":72.17},{"date":"1397/05/30 06:08","price":72.16},{"date":"1397/05/30 06:32","price":72.11},{"date":"1397/05/30 07:08","price":72.09},{"date":"1397/05/30 08:08","price":72.17},{"date":"1397/05/30 09:08","price":72.22},{"date":"1397/05/30 10:08","price":72.27},{"date":"1397/05/30 11:08","price":72.31},{"date":"1397/05/30 12:08","price":72.21},{"date":"1397/05/30 13:08","price":72.47},{"date":"1397/05/30 14:08","price":72.19},{"date":"1397/05/30 16:08","price":72.44},{"date":"1397/05/30 17:08","price":72.72},{"date":"1397/05/30 18:08","price":72.84},{"date":"1397/05/30 19:08","price":72.61},{"date":"1397/05/30 20:08","price":72.5},{"date":"1397/05/30 21:08","price":72.63},{"date":"1397/05/30 22:08","price":72.61}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398