کمترین: 
65.34
بیشترین: 
66.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.83
زمان: 
5/30 23:08
قیمت نفت سبک امروز 30 مرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 65.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 00:08","price":65.39},{"date":"1397/05/30 01:08","price":65.41},{"date":"1397/05/30 02:08","price":65.44},{"date":"1397/05/30 03:08","price":65.45},{"date":"1397/05/30 04:08","price":65.47},{"date":"1397/05/30 05:08","price":65.44},{"date":"1397/05/30 06:08","price":65.52},{"date":"1397/05/30 06:32","price":65.47},{"date":"1397/05/30 10:08","price":65.55},{"date":"1397/05/30 11:08","price":65.61},{"date":"1397/05/30 12:08","price":65.47},{"date":"1397/05/30 13:08","price":65.5},{"date":"1397/05/30 14:08","price":65.34},{"date":"1397/05/30 16:08","price":65.56},{"date":"1397/05/30 17:08","price":65.86},{"date":"1397/05/30 18:08","price":66.34},{"date":"1397/05/30 19:08","price":66.08},{"date":"1397/05/30 20:08","price":66.05},{"date":"1397/05/30 21:08","price":66.06},{"date":"1397/05/30 22:08","price":66.02},{"date":"1397/05/30 23:08","price":65.83}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398