کمترین: 
70.27
بیشترین: 
70.27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.27
زمان: 
5/29 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 29 مرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 70.27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 17:32","price":70.27}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398