کمترین: 
2846
بیشترین: 
2895
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2862
زمان: 
5/29 21:10
قیمت ریال قطر امروز 29 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 29 مرداد 1397 , 2862 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:50","price":2853},{"date":"1397/05/29 11:20","price":2852},{"date":"1397/05/29 11:30","price":2850},{"date":"1397/05/29 11:50","price":2882},{"date":"1397/05/29 12:00","price":2881},{"date":"1397/05/29 12:10","price":2879},{"date":"1397/05/29 12:20","price":2880},{"date":"1397/05/29 12:30","price":2861},{"date":"1397/05/29 12:50","price":2846},{"date":"1397/05/29 13:30","price":2867},{"date":"1397/05/29 13:50","price":2861},{"date":"1397/05/29 14:00","price":2857},{"date":"1397/05/29 14:10","price":2864},{"date":"1397/05/29 14:20","price":2858},{"date":"1397/05/29 14:30","price":2861},{"date":"1397/05/29 15:00","price":2865},{"date":"1397/05/29 15:10","price":2871},{"date":"1397/05/29 15:20","price":2879},{"date":"1397/05/29 15:30","price":2883},{"date":"1397/05/29 15:50","price":2881},{"date":"1397/05/29 16:00","price":2872},{"date":"1397/05/29 16:10","price":2874},{"date":"1397/05/29 16:20","price":2870},{"date":"1397/05/29 16:30","price":2872},{"date":"1397/05/29 16:50","price":2886},{"date":"1397/05/29 17:00","price":2878},{"date":"1397/05/29 17:10","price":2877},{"date":"1397/05/29 17:20","price":2884},{"date":"1397/05/29 17:40","price":2887},{"date":"1397/05/29 17:50","price":2880},{"date":"1397/05/29 18:00","price":2895},{"date":"1397/05/29 18:10","price":2890},{"date":"1397/05/29 18:30","price":2888},{"date":"1397/05/29 18:50","price":2885},{"date":"1397/05/29 19:00","price":2882},{"date":"1397/05/29 19:10","price":2888},{"date":"1397/05/29 19:20","price":2880},{"date":"1397/05/29 19:30","price":2881},{"date":"1397/05/29 19:50","price":2882},{"date":"1397/05/29 20:00","price":2880},{"date":"1397/05/29 20:30","price":2892},{"date":"1397/05/29 20:50","price":2886},{"date":"1397/05/29 21:00","price":2876},{"date":"1397/05/29 21:10","price":2862}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398