کمترین: 
6022
بیشترین: 
6175
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6095
زمان: 
5/29 21:10
قیمت منات آذربایجان امروز 29 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 29 مرداد 1397 , 6095 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:20","price":6022},{"date":"1397/05/29 10:50","price":6076},{"date":"1397/05/29 11:00","price":6077},{"date":"1397/05/29 11:10","price":6076},{"date":"1397/05/29 11:20","price":6074},{"date":"1397/05/29 11:30","price":6175},{"date":"1397/05/29 11:50","price":6140},{"date":"1397/05/29 12:00","price":6136},{"date":"1397/05/29 12:10","price":6133},{"date":"1397/05/29 12:20","price":6135},{"date":"1397/05/29 12:30","price":6091},{"date":"1397/05/29 12:50","price":6095},{"date":"1397/05/29 13:00","price":6099},{"date":"1397/05/29 13:10","price":6039},{"date":"1397/05/29 13:20","price":6098},{"date":"1397/05/29 13:30","price":6107},{"date":"1397/05/29 13:50","price":6093},{"date":"1397/05/29 14:00","price":6085},{"date":"1397/05/29 14:10","price":6076},{"date":"1397/05/29 14:20","price":6077},{"date":"1397/05/29 14:30","price":6094},{"date":"1397/05/29 14:50","price":6093},{"date":"1397/05/29 15:00","price":6118},{"date":"1397/05/29 15:10","price":6123},{"date":"1397/05/29 15:20","price":6140},{"date":"1397/05/29 15:30","price":6139},{"date":"1397/05/29 15:50","price":6126},{"date":"1397/05/29 16:00","price":6115},{"date":"1397/05/29 16:10","price":6119},{"date":"1397/05/29 16:20","price":6114},{"date":"1397/05/29 16:30","price":6119},{"date":"1397/05/29 16:50","price":6136},{"date":"1397/05/29 17:00","price":6142},{"date":"1397/05/29 17:10","price":6128},{"date":"1397/05/29 17:20","price":6142},{"date":"1397/05/29 17:40","price":6160},{"date":"1397/05/29 17:50","price":6128},{"date":"1397/05/29 18:00","price":6167},{"date":"1397/05/29 18:10","price":6155},{"date":"1397/05/29 18:20","price":6158},{"date":"1397/05/29 18:30","price":6155},{"date":"1397/05/29 18:50","price":6146},{"date":"1397/05/29 19:10","price":6152},{"date":"1397/05/29 19:20","price":6136},{"date":"1397/05/29 19:30","price":6138},{"date":"1397/05/29 19:50","price":6137},{"date":"1397/05/29 20:00","price":6132},{"date":"1397/05/29 20:10","price":6135},{"date":"1397/05/29 20:20","price":6134},{"date":"1397/05/29 20:30","price":6150},{"date":"1397/05/29 20:50","price":6148},{"date":"1397/05/29 21:00","price":6127},{"date":"1397/05/29 21:10","price":6095}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398