کمترین: 
310
بیشترین: 
318
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
314
زمان: 
5/29 21:10
قیمت بات تایلند امروز 29 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 29 مرداد 1397 , 314 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:20","price":310},{"date":"1397/05/29 10:30","price":311},{"date":"1397/05/29 10:50","price":313},{"date":"1397/05/29 11:30","price":318},{"date":"1397/05/29 11:50","price":317},{"date":"1397/05/29 12:00","price":316},{"date":"1397/05/29 12:30","price":314},{"date":"1397/05/29 13:10","price":311},{"date":"1397/05/29 13:20","price":314},{"date":"1397/05/29 13:30","price":315},{"date":"1397/05/29 13:50","price":314},{"date":"1397/05/29 14:10","price":313},{"date":"1397/05/29 14:30","price":314},{"date":"1397/05/29 15:00","price":315},{"date":"1397/05/29 15:10","price":316},{"date":"1397/05/29 15:20","price":317},{"date":"1397/05/29 15:50","price":316},{"date":"1397/05/29 16:00","price":315},{"date":"1397/05/29 16:10","price":316},{"date":"1397/05/29 16:20","price":315},{"date":"1397/05/29 16:30","price":316},{"date":"1397/05/29 17:00","price":317},{"date":"1397/05/29 17:10","price":316},{"date":"1397/05/29 17:20","price":317},{"date":"1397/05/29 17:40","price":318},{"date":"1397/05/29 17:50","price":316},{"date":"1397/05/29 18:00","price":318},{"date":"1397/05/29 18:10","price":317},{"date":"1397/05/29 18:20","price":318},{"date":"1397/05/29 18:30","price":317},{"date":"1397/05/29 19:20","price":316},{"date":"1397/05/29 19:30","price":317},{"date":"1397/05/29 19:50","price":316},{"date":"1397/05/29 20:30","price":317},{"date":"1397/05/29 21:00","price":316},{"date":"1397/05/29 21:10","price":314}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398