کمترین: 
2511
بیشترین: 
2575
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2542
زمان: 
5/29 21:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 29 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 2542 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:20","price":2511},{"date":"1397/05/29 10:50","price":2534},{"date":"1397/05/29 11:20","price":2533},{"date":"1397/05/29 11:30","price":2575},{"date":"1397/05/29 11:50","price":2560},{"date":"1397/05/29 12:00","price":2559},{"date":"1397/05/29 12:10","price":2558},{"date":"1397/05/29 12:30","price":2540},{"date":"1397/05/29 12:50","price":2542},{"date":"1397/05/29 13:00","price":2543},{"date":"1397/05/29 13:10","price":2518},{"date":"1397/05/29 13:20","price":2543},{"date":"1397/05/29 13:30","price":2547},{"date":"1397/05/29 13:50","price":2541},{"date":"1397/05/29 14:00","price":2538},{"date":"1397/05/29 14:10","price":2534},{"date":"1397/05/29 14:20","price":2531},{"date":"1397/05/29 14:30","price":2541},{"date":"1397/05/29 15:00","price":2551},{"date":"1397/05/29 15:10","price":2554},{"date":"1397/05/29 15:20","price":2561},{"date":"1397/05/29 15:30","price":2560},{"date":"1397/05/29 15:50","price":2555},{"date":"1397/05/29 16:00","price":2550},{"date":"1397/05/29 16:10","price":2552},{"date":"1397/05/29 16:20","price":2550},{"date":"1397/05/29 16:30","price":2552},{"date":"1397/05/29 16:50","price":2559},{"date":"1397/05/29 17:00","price":2561},{"date":"1397/05/29 17:10","price":2555},{"date":"1397/05/29 17:20","price":2561},{"date":"1397/05/29 17:40","price":2568},{"date":"1397/05/29 17:50","price":2555},{"date":"1397/05/29 18:00","price":2572},{"date":"1397/05/29 18:10","price":2567},{"date":"1397/05/29 18:20","price":2568},{"date":"1397/05/29 18:30","price":2567},{"date":"1397/05/29 18:50","price":2563},{"date":"1397/05/29 19:10","price":2565},{"date":"1397/05/29 19:20","price":2559},{"date":"1397/05/29 19:30","price":2560},{"date":"1397/05/29 19:50","price":2559},{"date":"1397/05/29 20:00","price":2557},{"date":"1397/05/29 20:10","price":2558},{"date":"1397/05/29 20:30","price":2565},{"date":"1397/05/29 20:50","price":2564},{"date":"1397/05/29 21:00","price":2555},{"date":"1397/05/29 21:10","price":2542}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398