کمترین: 
1311
بیشترین: 
1345
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1328
زمان: 
5/29 21:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 29 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 1328 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:20","price":1311},{"date":"1397/05/29 10:30","price":1312},{"date":"1397/05/29 10:50","price":1323},{"date":"1397/05/29 11:30","price":1345},{"date":"1397/05/29 11:50","price":1337},{"date":"1397/05/29 12:00","price":1336},{"date":"1397/05/29 12:30","price":1326},{"date":"1397/05/29 12:50","price":1328},{"date":"1397/05/29 13:10","price":1315},{"date":"1397/05/29 13:20","price":1328},{"date":"1397/05/29 13:30","price":1330},{"date":"1397/05/29 13:50","price":1327},{"date":"1397/05/29 14:00","price":1325},{"date":"1397/05/29 14:10","price":1323},{"date":"1397/05/29 14:20","price":1322},{"date":"1397/05/29 14:30","price":1327},{"date":"1397/05/29 15:00","price":1332},{"date":"1397/05/29 15:10","price":1334},{"date":"1397/05/29 15:20","price":1337},{"date":"1397/05/29 15:50","price":1334},{"date":"1397/05/29 16:00","price":1332},{"date":"1397/05/29 16:10","price":1333},{"date":"1397/05/29 16:20","price":1332},{"date":"1397/05/29 16:30","price":1333},{"date":"1397/05/29 16:50","price":1336},{"date":"1397/05/29 17:00","price":1337},{"date":"1397/05/29 17:10","price":1335},{"date":"1397/05/29 17:20","price":1338},{"date":"1397/05/29 17:40","price":1341},{"date":"1397/05/29 17:50","price":1334},{"date":"1397/05/29 18:00","price":1343},{"date":"1397/05/29 18:10","price":1340},{"date":"1397/05/29 18:20","price":1341},{"date":"1397/05/29 18:50","price":1338},{"date":"1397/05/29 19:00","price":1339},{"date":"1397/05/29 19:10","price":1340},{"date":"1397/05/29 19:20","price":1336},{"date":"1397/05/29 19:30","price":1337},{"date":"1397/05/29 20:00","price":1336},{"date":"1397/05/29 20:30","price":1340},{"date":"1397/05/29 20:50","price":1339},{"date":"1397/05/29 21:00","price":1334},{"date":"1397/05/29 21:10","price":1328}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398