کمترین: 
7512
بیشترین: 
7703
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7605
زمان: 
5/29 21:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 29 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 29 مرداد 1397 , 7605 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:20","price":7512},{"date":"1397/05/29 10:30","price":7513},{"date":"1397/05/29 10:50","price":7580},{"date":"1397/05/29 11:20","price":7577},{"date":"1397/05/29 11:30","price":7703},{"date":"1397/05/29 11:50","price":7659},{"date":"1397/05/29 12:00","price":7655},{"date":"1397/05/29 12:10","price":7650},{"date":"1397/05/29 12:20","price":7652},{"date":"1397/05/29 12:30","price":7598},{"date":"1397/05/29 12:50","price":7604},{"date":"1397/05/29 13:00","price":7608},{"date":"1397/05/29 13:10","price":7534},{"date":"1397/05/29 13:20","price":7607},{"date":"1397/05/29 13:30","price":7618},{"date":"1397/05/29 13:50","price":7601},{"date":"1397/05/29 14:00","price":7591},{"date":"1397/05/29 14:10","price":7579},{"date":"1397/05/29 14:20","price":7572},{"date":"1397/05/29 14:30","price":7601},{"date":"1397/05/29 15:00","price":7631},{"date":"1397/05/29 15:10","price":7639},{"date":"1397/05/29 15:20","price":7660},{"date":"1397/05/29 15:30","price":7658},{"date":"1397/05/29 15:50","price":7642},{"date":"1397/05/29 16:00","price":7629},{"date":"1397/05/29 16:10","price":7634},{"date":"1397/05/29 16:20","price":7627},{"date":"1397/05/29 16:30","price":7633},{"date":"1397/05/29 16:50","price":7655},{"date":"1397/05/29 17:00","price":7661},{"date":"1397/05/29 17:10","price":7644},{"date":"1397/05/29 17:20","price":7661},{"date":"1397/05/29 17:30","price":7662},{"date":"1397/05/29 17:40","price":7683},{"date":"1397/05/29 17:50","price":7643},{"date":"1397/05/29 18:00","price":7693},{"date":"1397/05/29 18:10","price":7677},{"date":"1397/05/29 18:20","price":7681},{"date":"1397/05/29 18:30","price":7678},{"date":"1397/05/29 18:50","price":7667},{"date":"1397/05/29 19:10","price":7674},{"date":"1397/05/29 19:20","price":7654},{"date":"1397/05/29 19:30","price":7657},{"date":"1397/05/29 19:50","price":7656},{"date":"1397/05/29 20:00","price":7650},{"date":"1397/05/29 20:10","price":7653},{"date":"1397/05/29 20:20","price":7652},{"date":"1397/05/29 20:30","price":7673},{"date":"1397/05/29 20:50","price":7669},{"date":"1397/05/29 21:00","price":7642},{"date":"1397/05/29 21:10","price":7605}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398