کمترین: 
1219
بیشترین: 
1250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1234
زمان: 
5/29 21:10
قیمت کرون نروژ امروز 29 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 1234 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:20","price":1219},{"date":"1397/05/29 10:50","price":1230},{"date":"1397/05/29 11:20","price":1229},{"date":"1397/05/29 11:30","price":1250},{"date":"1397/05/29 11:50","price":1243},{"date":"1397/05/29 12:00","price":1242},{"date":"1397/05/29 12:10","price":1241},{"date":"1397/05/29 12:20","price":1242},{"date":"1397/05/29 12:30","price":1233},{"date":"1397/05/29 12:50","price":1234},{"date":"1397/05/29 13:10","price":1222},{"date":"1397/05/29 13:20","price":1234},{"date":"1397/05/29 13:30","price":1236},{"date":"1397/05/29 13:50","price":1233},{"date":"1397/05/29 14:00","price":1232},{"date":"1397/05/29 14:10","price":1230},{"date":"1397/05/29 14:20","price":1228},{"date":"1397/05/29 14:30","price":1233},{"date":"1397/05/29 15:00","price":1238},{"date":"1397/05/29 15:10","price":1239},{"date":"1397/05/29 15:20","price":1243},{"date":"1397/05/29 15:30","price":1242},{"date":"1397/05/29 15:50","price":1240},{"date":"1397/05/29 16:00","price":1238},{"date":"1397/05/29 16:10","price":1239},{"date":"1397/05/29 16:20","price":1237},{"date":"1397/05/29 16:30","price":1238},{"date":"1397/05/29 16:50","price":1242},{"date":"1397/05/29 17:00","price":1243},{"date":"1397/05/29 17:10","price":1240},{"date":"1397/05/29 17:20","price":1243},{"date":"1397/05/29 17:40","price":1246},{"date":"1397/05/29 17:50","price":1240},{"date":"1397/05/29 18:00","price":1248},{"date":"1397/05/29 18:10","price":1246},{"date":"1397/05/29 18:50","price":1244},{"date":"1397/05/29 19:10","price":1245},{"date":"1397/05/29 19:20","price":1242},{"date":"1397/05/29 20:00","price":1241},{"date":"1397/05/29 20:10","price":1242},{"date":"1397/05/29 20:30","price":1245},{"date":"1397/05/29 20:50","price":1244},{"date":"1397/05/29 21:00","price":1240},{"date":"1397/05/29 21:10","price":1234}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398