کمترین: 
1579
بیشترین: 
1619
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1599
زمان: 
5/29 21:10
قیمت کرون دانمارک امروز 29 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 1599 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:20","price":1579},{"date":"1397/05/29 10:50","price":1593},{"date":"1397/05/29 11:30","price":1619},{"date":"1397/05/29 11:50","price":1610},{"date":"1397/05/29 12:00","price":1609},{"date":"1397/05/29 12:10","price":1608},{"date":"1397/05/29 12:20","price":1609},{"date":"1397/05/29 12:30","price":1597},{"date":"1397/05/29 12:50","price":1599},{"date":"1397/05/29 13:10","price":1584},{"date":"1397/05/29 13:20","price":1599},{"date":"1397/05/29 13:30","price":1601},{"date":"1397/05/29 13:50","price":1598},{"date":"1397/05/29 14:00","price":1596},{"date":"1397/05/29 14:10","price":1593},{"date":"1397/05/29 14:20","price":1592},{"date":"1397/05/29 14:30","price":1598},{"date":"1397/05/29 15:00","price":1604},{"date":"1397/05/29 15:10","price":1606},{"date":"1397/05/29 15:20","price":1610},{"date":"1397/05/29 15:50","price":1607},{"date":"1397/05/29 16:00","price":1604},{"date":"1397/05/29 16:10","price":1605},{"date":"1397/05/29 16:20","price":1603},{"date":"1397/05/29 16:30","price":1605},{"date":"1397/05/29 16:50","price":1609},{"date":"1397/05/29 17:00","price":1611},{"date":"1397/05/29 17:10","price":1607},{"date":"1397/05/29 17:20","price":1611},{"date":"1397/05/29 17:40","price":1615},{"date":"1397/05/29 17:50","price":1607},{"date":"1397/05/29 18:00","price":1617},{"date":"1397/05/29 18:10","price":1614},{"date":"1397/05/29 18:20","price":1615},{"date":"1397/05/29 18:30","price":1614},{"date":"1397/05/29 18:50","price":1612},{"date":"1397/05/29 19:10","price":1613},{"date":"1397/05/29 19:20","price":1609},{"date":"1397/05/29 19:30","price":1610},{"date":"1397/05/29 19:50","price":1609},{"date":"1397/05/29 20:00","price":1608},{"date":"1397/05/29 20:10","price":1609},{"date":"1397/05/29 20:30","price":1613},{"date":"1397/05/29 20:50","price":1612},{"date":"1397/05/29 21:00","price":1607},{"date":"1397/05/29 21:10","price":1599}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398