کمترین: 
8.4
بیشترین: 
8.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.5
زمان: 
5/29 21:10
قیمت دینار عراق امروز 29 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 8.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:20","price":8.4},{"date":"1397/05/29 10:50","price":8.5},{"date":"1397/05/29 11:30","price":8.7},{"date":"1397/05/29 11:50","price":8.6},{"date":"1397/05/29 12:30","price":8.5},{"date":"1397/05/29 13:00","price":8.6},{"date":"1397/05/29 13:10","price":8.5},{"date":"1397/05/29 13:20","price":8.6},{"date":"1397/05/29 13:50","price":8.5},{"date":"1397/05/29 15:00","price":8.6},{"date":"1397/05/29 21:10","price":8.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398