کمترین: 
2749
بیشترین: 
2819
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2783
زمان: 
5/29 21:10
قیمت ریال عربستان امروز 29 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 29 مرداد 1397 , 2783 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:20","price":2749},{"date":"1397/05/29 10:50","price":2774},{"date":"1397/05/29 11:20","price":2773},{"date":"1397/05/29 11:30","price":2819},{"date":"1397/05/29 11:50","price":2803},{"date":"1397/05/29 12:00","price":2801},{"date":"1397/05/29 12:10","price":2800},{"date":"1397/05/29 12:20","price":2801},{"date":"1397/05/29 12:30","price":2781},{"date":"1397/05/29 12:50","price":2782},{"date":"1397/05/29 13:00","price":2784},{"date":"1397/05/29 13:10","price":2757},{"date":"1397/05/29 13:20","price":2784},{"date":"1397/05/29 13:30","price":2788},{"date":"1397/05/29 13:50","price":2782},{"date":"1397/05/29 14:00","price":2778},{"date":"1397/05/29 14:10","price":2774},{"date":"1397/05/29 14:30","price":2782},{"date":"1397/05/29 15:00","price":2793},{"date":"1397/05/29 15:10","price":2796},{"date":"1397/05/29 15:20","price":2803},{"date":"1397/05/29 15:30","price":2802},{"date":"1397/05/29 15:50","price":2797},{"date":"1397/05/29 16:00","price":2792},{"date":"1397/05/29 16:10","price":2794},{"date":"1397/05/29 16:20","price":2791},{"date":"1397/05/29 16:30","price":2793},{"date":"1397/05/29 16:50","price":2801},{"date":"1397/05/29 17:00","price":2804},{"date":"1397/05/29 17:10","price":2797},{"date":"1397/05/29 17:20","price":2804},{"date":"1397/05/29 17:40","price":2812},{"date":"1397/05/29 17:50","price":2798},{"date":"1397/05/29 18:00","price":2815},{"date":"1397/05/29 18:10","price":2810},{"date":"1397/05/29 18:20","price":2811},{"date":"1397/05/29 18:30","price":2810},{"date":"1397/05/29 18:50","price":2806},{"date":"1397/05/29 19:10","price":2808},{"date":"1397/05/29 19:20","price":2801},{"date":"1397/05/29 19:30","price":2802},{"date":"1397/05/29 20:00","price":2800},{"date":"1397/05/29 20:10","price":2801},{"date":"1397/05/29 20:20","price":2800},{"date":"1397/05/29 20:30","price":2808},{"date":"1397/05/29 20:50","price":2807},{"date":"1397/05/29 21:00","price":2797},{"date":"1397/05/29 21:10","price":2783}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398