کمترین: 
1125
بیشترین: 
1154
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1139
زمان: 
5/29 21:10
قیمت کرون سوئد امروز 29 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 29 مرداد 1397 , 1139 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:20","price":1125},{"date":"1397/05/29 10:50","price":1135},{"date":"1397/05/29 11:30","price":1154},{"date":"1397/05/29 11:50","price":1147},{"date":"1397/05/29 12:00","price":1146},{"date":"1397/05/29 12:30","price":1138},{"date":"1397/05/29 12:50","price":1139},{"date":"1397/05/29 13:10","price":1128},{"date":"1397/05/29 13:20","price":1139},{"date":"1397/05/29 13:30","price":1141},{"date":"1397/05/29 13:50","price":1138},{"date":"1397/05/29 14:00","price":1137},{"date":"1397/05/29 14:10","price":1135},{"date":"1397/05/29 14:30","price":1139},{"date":"1397/05/29 14:50","price":1138},{"date":"1397/05/29 15:00","price":1143},{"date":"1397/05/29 15:10","price":1144},{"date":"1397/05/29 15:20","price":1147},{"date":"1397/05/29 15:50","price":1145},{"date":"1397/05/29 16:00","price":1143},{"date":"1397/05/29 16:20","price":1142},{"date":"1397/05/29 16:30","price":1143},{"date":"1397/05/29 16:50","price":1146},{"date":"1397/05/29 17:00","price":1148},{"date":"1397/05/29 17:10","price":1145},{"date":"1397/05/29 17:20","price":1147},{"date":"1397/05/29 17:40","price":1151},{"date":"1397/05/29 17:50","price":1145},{"date":"1397/05/29 18:00","price":1152},{"date":"1397/05/29 18:10","price":1150},{"date":"1397/05/29 18:20","price":1151},{"date":"1397/05/29 18:30","price":1150},{"date":"1397/05/29 18:50","price":1148},{"date":"1397/05/29 19:10","price":1149},{"date":"1397/05/29 19:20","price":1146},{"date":"1397/05/29 19:30","price":1147},{"date":"1397/05/29 20:00","price":1146},{"date":"1397/05/29 20:30","price":1149},{"date":"1397/05/29 21:00","price":1145},{"date":"1397/05/29 21:10","price":1139}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398