کمترین: 
143
بیشترین: 
146
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
144
زمان: 
5/29 21:10
قیمت افغانی امروز 29 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 144 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:20","price":143},{"date":"1397/05/29 10:50","price":144},{"date":"1397/05/29 11:30","price":145},{"date":"1397/05/29 12:30","price":144},{"date":"1397/05/29 13:10","price":143},{"date":"1397/05/29 13:20","price":145},{"date":"1397/05/29 13:50","price":144},{"date":"1397/05/29 15:10","price":145},{"date":"1397/05/29 17:30","price":146},{"date":"1397/05/29 17:50","price":145},{"date":"1397/05/29 18:00","price":146},{"date":"1397/05/29 19:00","price":145},{"date":"1397/05/29 19:10","price":146},{"date":"1397/05/29 19:20","price":145},{"date":"1397/05/29 20:30","price":146},{"date":"1397/05/29 21:00","price":145},{"date":"1397/05/29 21:10","price":144}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398