کمترین: 
6834
بیشترین: 
7008
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6919
زمان: 
5/29 21:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 29 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 29 مرداد 1397 , 6919 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:20","price":6834},{"date":"1397/05/29 10:30","price":6835},{"date":"1397/05/29 10:50","price":6896},{"date":"1397/05/29 11:20","price":6893},{"date":"1397/05/29 11:30","price":7008},{"date":"1397/05/29 11:50","price":6968},{"date":"1397/05/29 12:00","price":6964},{"date":"1397/05/29 12:10","price":6960},{"date":"1397/05/29 12:20","price":6962},{"date":"1397/05/29 12:30","price":6913},{"date":"1397/05/29 12:50","price":6918},{"date":"1397/05/29 13:00","price":6922},{"date":"1397/05/29 13:10","price":6854},{"date":"1397/05/29 13:20","price":6921},{"date":"1397/05/29 13:30","price":6931},{"date":"1397/05/29 13:50","price":6915},{"date":"1397/05/29 14:00","price":6907},{"date":"1397/05/29 14:10","price":6895},{"date":"1397/05/29 14:20","price":6889},{"date":"1397/05/29 14:30","price":6915},{"date":"1397/05/29 15:00","price":6942},{"date":"1397/05/29 15:10","price":6950},{"date":"1397/05/29 15:20","price":6969},{"date":"1397/05/29 15:30","price":6967},{"date":"1397/05/29 15:50","price":6953},{"date":"1397/05/29 16:00","price":6940},{"date":"1397/05/29 16:10","price":6945},{"date":"1397/05/29 16:20","price":6939},{"date":"1397/05/29 16:30","price":6944},{"date":"1397/05/29 16:50","price":6964},{"date":"1397/05/29 17:00","price":6970},{"date":"1397/05/29 17:10","price":6954},{"date":"1397/05/29 17:20","price":6970},{"date":"1397/05/29 17:30","price":6971},{"date":"1397/05/29 17:40","price":6990},{"date":"1397/05/29 17:50","price":6954},{"date":"1397/05/29 18:00","price":6999},{"date":"1397/05/29 18:10","price":6985},{"date":"1397/05/29 18:20","price":6988},{"date":"1397/05/29 18:30","price":6986},{"date":"1397/05/29 18:50","price":6975},{"date":"1397/05/29 19:00","price":6976},{"date":"1397/05/29 19:10","price":6982},{"date":"1397/05/29 19:20","price":6964},{"date":"1397/05/29 19:30","price":6966},{"date":"1397/05/29 19:50","price":6965},{"date":"1397/05/29 20:00","price":6960},{"date":"1397/05/29 20:10","price":6963},{"date":"1397/05/29 20:20","price":6962},{"date":"1397/05/29 20:30","price":6981},{"date":"1397/05/29 20:50","price":6977},{"date":"1397/05/29 21:00","price":6953},{"date":"1397/05/29 21:10","price":6919}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398