کمترین: 
7535
بیشترین: 
7726
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7627
زمان: 
5/29 21:10
قیمت دلار استرالیا امروز 29 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 29 مرداد 1397 , 7627 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:20","price":7535},{"date":"1397/05/29 10:50","price":7603},{"date":"1397/05/29 11:20","price":7600},{"date":"1397/05/29 11:30","price":7726},{"date":"1397/05/29 11:50","price":7682},{"date":"1397/05/29 12:00","price":7678},{"date":"1397/05/29 12:10","price":7674},{"date":"1397/05/29 12:20","price":7675},{"date":"1397/05/29 12:30","price":7621},{"date":"1397/05/29 12:50","price":7627},{"date":"1397/05/29 13:00","price":7631},{"date":"1397/05/29 13:10","price":7556},{"date":"1397/05/29 13:20","price":7630},{"date":"1397/05/29 13:30","price":7641},{"date":"1397/05/29 13:50","price":7623},{"date":"1397/05/29 14:00","price":7614},{"date":"1397/05/29 14:10","price":7602},{"date":"1397/05/29 14:20","price":7595},{"date":"1397/05/29 14:30","price":7624},{"date":"1397/05/29 15:00","price":7654},{"date":"1397/05/29 15:10","price":7662},{"date":"1397/05/29 15:20","price":7683},{"date":"1397/05/29 15:30","price":7681},{"date":"1397/05/29 15:50","price":7666},{"date":"1397/05/29 16:00","price":7652},{"date":"1397/05/29 16:10","price":7657},{"date":"1397/05/29 16:20","price":7650},{"date":"1397/05/29 16:30","price":7656},{"date":"1397/05/29 16:50","price":7678},{"date":"1397/05/29 17:00","price":7684},{"date":"1397/05/29 17:10","price":7667},{"date":"1397/05/29 17:20","price":7685},{"date":"1397/05/29 17:40","price":7706},{"date":"1397/05/29 17:50","price":7666},{"date":"1397/05/29 18:00","price":7716},{"date":"1397/05/29 18:10","price":7701},{"date":"1397/05/29 18:20","price":7704},{"date":"1397/05/29 18:30","price":7701},{"date":"1397/05/29 18:50","price":7690},{"date":"1397/05/29 19:10","price":7697},{"date":"1397/05/29 19:20","price":7677},{"date":"1397/05/29 19:30","price":7680},{"date":"1397/05/29 19:50","price":7679},{"date":"1397/05/29 20:00","price":7673},{"date":"1397/05/29 20:10","price":7676},{"date":"1397/05/29 20:20","price":7675},{"date":"1397/05/29 20:30","price":7696},{"date":"1397/05/29 20:50","price":7692},{"date":"1397/05/29 21:00","price":7666},{"date":"1397/05/29 21:10","price":7627}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398