کمترین: 
7885
بیشترین: 
8085
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7982
زمان: 
5/29 21:10
قیمت دلار کانادا امروز 29 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 29 مرداد 1397 , 7982 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:20","price":7885},{"date":"1397/05/29 10:50","price":7956},{"date":"1397/05/29 11:20","price":7953},{"date":"1397/05/29 11:30","price":8085},{"date":"1397/05/29 11:50","price":8039},{"date":"1397/05/29 12:00","price":8035},{"date":"1397/05/29 12:10","price":8030},{"date":"1397/05/29 12:20","price":8032},{"date":"1397/05/29 12:30","price":7975},{"date":"1397/05/29 12:50","price":7981},{"date":"1397/05/29 13:00","price":7986},{"date":"1397/05/29 13:10","price":7908},{"date":"1397/05/29 13:20","price":7984},{"date":"1397/05/29 13:30","price":7996},{"date":"1397/05/29 13:50","price":7977},{"date":"1397/05/29 14:00","price":7968},{"date":"1397/05/29 14:10","price":7955},{"date":"1397/05/29 14:20","price":7947},{"date":"1397/05/29 14:30","price":7978},{"date":"1397/05/29 15:00","price":8009},{"date":"1397/05/29 15:10","price":8018},{"date":"1397/05/29 15:20","price":8040},{"date":"1397/05/29 15:30","price":8038},{"date":"1397/05/29 15:50","price":8022},{"date":"1397/05/29 16:00","price":8007},{"date":"1397/05/29 16:10","price":8013},{"date":"1397/05/29 16:20","price":8006},{"date":"1397/05/29 16:30","price":8012},{"date":"1397/05/29 16:50","price":8035},{"date":"1397/05/29 17:00","price":8041},{"date":"1397/05/29 17:10","price":8023},{"date":"1397/05/29 17:20","price":8042},{"date":"1397/05/29 17:40","price":8064},{"date":"1397/05/29 17:50","price":8023},{"date":"1397/05/29 18:00","price":8075},{"date":"1397/05/29 18:10","price":8058},{"date":"1397/05/29 18:20","price":8062},{"date":"1397/05/29 18:30","price":8059},{"date":"1397/05/29 18:50","price":8047},{"date":"1397/05/29 19:00","price":8048},{"date":"1397/05/29 19:10","price":8055},{"date":"1397/05/29 19:20","price":8034},{"date":"1397/05/29 19:30","price":8037},{"date":"1397/05/29 19:50","price":8036},{"date":"1397/05/29 20:00","price":8029},{"date":"1397/05/29 20:10","price":8033},{"date":"1397/05/29 20:20","price":8032},{"date":"1397/05/29 20:30","price":8054},{"date":"1397/05/29 20:50","price":8049},{"date":"1397/05/29 21:00","price":8022},{"date":"1397/05/29 21:10","price":7982}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398