کمترین: 
931
بیشترین: 
9544
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9434
زمان: 
5/29 21:10
قیمت ین ژاپن امروز 29 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 29 مرداد 1397 , 9434 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:20","price":931},{"date":"1397/05/29 10:30","price":932},{"date":"1397/05/29 10:50","price":940},{"date":"1397/05/29 11:30","price":955},{"date":"1397/05/29 11:50","price":950},{"date":"1397/05/29 12:00","price":949},{"date":"1397/05/29 12:30","price":942},{"date":"1397/05/29 12:50","price":943},{"date":"1397/05/29 13:10","price":934},{"date":"1397/05/29 13:20","price":943},{"date":"1397/05/29 13:30","price":945},{"date":"1397/05/29 13:50","price":9430},{"date":"1397/05/29 15:10","price":9477},{"date":"1397/05/29 15:20","price":9503},{"date":"1397/05/29 15:30","price":9500},{"date":"1397/05/29 15:50","price":9481},{"date":"1397/05/29 16:00","price":9464},{"date":"1397/05/29 16:10","price":9470},{"date":"1397/05/29 16:20","price":9462},{"date":"1397/05/29 16:30","price":9469},{"date":"1397/05/29 16:50","price":9497},{"date":"1397/05/29 17:00","price":9504},{"date":"1397/05/29 17:10","price":9483},{"date":"1397/05/29 17:20","price":9505},{"date":"1397/05/29 17:30","price":9506},{"date":"1397/05/29 17:40","price":9531},{"date":"1397/05/29 17:50","price":9482},{"date":"1397/05/29 18:00","price":9544},{"date":"1397/05/29 18:10","price":9525},{"date":"1397/05/29 18:20","price":9529},{"date":"1397/05/29 18:30","price":9526},{"date":"1397/05/29 18:50","price":9511},{"date":"1397/05/29 19:00","price":9512},{"date":"1397/05/29 19:10","price":9520},{"date":"1397/05/29 19:20","price":9496},{"date":"1397/05/29 19:30","price":9499},{"date":"1397/05/29 19:50","price":9497},{"date":"1397/05/29 20:00","price":9490},{"date":"1397/05/29 20:10","price":9495},{"date":"1397/05/29 20:20","price":9493},{"date":"1397/05/29 20:30","price":9519},{"date":"1397/05/29 20:50","price":9514},{"date":"1397/05/29 21:00","price":9481},{"date":"1397/05/29 21:10","price":9434}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398