کمترین: 
1497
بیشترین: 
1535
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1515
زمان: 
5/29 21:10
قیمت یوان چین امروز 29 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 29 مرداد 1397 , 1515 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:20","price":1497},{"date":"1397/05/29 10:50","price":1510},{"date":"1397/05/29 11:30","price":1535},{"date":"1397/05/29 11:50","price":1526},{"date":"1397/05/29 12:00","price":1525},{"date":"1397/05/29 12:10","price":1524},{"date":"1397/05/29 12:20","price":1525},{"date":"1397/05/29 12:30","price":1514},{"date":"1397/05/29 12:50","price":1515},{"date":"1397/05/29 13:00","price":1516},{"date":"1397/05/29 13:10","price":1501},{"date":"1397/05/29 13:20","price":1516},{"date":"1397/05/29 13:30","price":1518},{"date":"1397/05/29 13:50","price":1515},{"date":"1397/05/29 14:00","price":1513},{"date":"1397/05/29 14:10","price":1510},{"date":"1397/05/29 14:20","price":1509},{"date":"1397/05/29 14:30","price":1515},{"date":"1397/05/29 15:00","price":1521},{"date":"1397/05/29 15:10","price":1522},{"date":"1397/05/29 15:20","price":1526},{"date":"1397/05/29 15:50","price":1523},{"date":"1397/05/29 16:00","price":1520},{"date":"1397/05/29 16:10","price":1521},{"date":"1397/05/29 16:20","price":1520},{"date":"1397/05/29 16:30","price":1521},{"date":"1397/05/29 16:50","price":1525},{"date":"1397/05/29 17:00","price":1526},{"date":"1397/05/29 17:10","price":1523},{"date":"1397/05/29 17:20","price":1527},{"date":"1397/05/29 17:40","price":1531},{"date":"1397/05/29 17:50","price":1523},{"date":"1397/05/29 18:00","price":1533},{"date":"1397/05/29 18:10","price":1530},{"date":"1397/05/29 18:20","price":1531},{"date":"1397/05/29 18:30","price":1530},{"date":"1397/05/29 18:50","price":1528},{"date":"1397/05/29 19:10","price":1529},{"date":"1397/05/29 19:20","price":1525},{"date":"1397/05/29 19:30","price":1526},{"date":"1397/05/29 19:50","price":1525},{"date":"1397/05/29 20:00","price":1524},{"date":"1397/05/29 20:10","price":1525},{"date":"1397/05/29 20:30","price":1529},{"date":"1397/05/29 20:50","price":1528},{"date":"1397/05/29 21:00","price":1523},{"date":"1397/05/29 21:10","price":1515}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399